Úvod

Vědci rozvíjí své vědecké teorie o Vesmíru na základě řady vědeckých poznatků. Dosud ale nevědí, co se odehrálo necelou jednu vteřinu od Velkého třesku, kdy vznikal celý náš Vesmír. Zabývají se teoretickou představou, že vznikl z malého bodu v prostoru. Vědecky se tento jev nazývá Singularita.  Podle Alberta Einsteina měla Singularita na počátku Velkého třesku nekonečnou hustotu. Ale taková Singularita by se dle známých přírodních zákonů přestala v jisté oblasti časoprostoru rozpínat a skončila by kolapsem do Černé díry. Jak je tedy možné, že přesto Vesmír vznikl?

Vědci uvažují, že by jejich problém s gravitačním polem nekonečně husté Singularity mohla odstranit případná kvantová gravitace, pro kterou zatím neznají vědeckou teorii, ale která by mohla být příčinou přežití Singularity pro vznik Vesmíru. Hledají souvislosti mezi Obecnou teorií relativity a Teorií kvantové mechaniky. Snaží se vytvořit Teorii všeho, která by vysvětlila fungování celého vesmíru. Jednak by vysvětlila jeho raný vznik a vývoj Singularity a za druhé počáteční stav a rozvoj Vesmíru. Postupují pomalými krůčky. Je to jeden z největších nevyřešených problémů moderní fyziky.  Proto stále existuje možnost, že vědci existenci Velkého Třesku jednou buď potvrdí nebo vyvrátí.

Počátečním stavem a rozvojem Vesmíru i samotným fungováním Vesmíru se zabývá mnoho let řada vědců i filosofů. Výsledky objevů nám vysvětlují na ověřených přírodních zákonech. My se ale budeme v této knize zabývat jiným obdobím vzniku Vesmíru, které nazýváme raným vývojem a rozvojem Singularity. Zatím toto období není zpřístupněno současnému exaktnímu přírodovědeckému bádání, především z důvodů nedostatečných technických možností dnešní vědy. Zkráceně řečeno, v této knize se zabýváme obdobím před Velkým třeskem a obdobím necelé jedné vteřiny po Velkém třesku. Zároveň pro toto období zavádíme nový pojem „Absolutní nekonečno“.

Říkám této oblasti Absolutní nekonečno. Neřeším žádný vědecký problém, ani nepolemizuji o zrození a konci Vesmíru s teoriemi, které jsou spojeny přímo s pozorováním vědeckých veličin. Pro oblast Vesmíru, kterou se ve svých úvahách zabývám, vytvářím vlastní závěry, ke kterým mě vedou mé myšlenkové pochody a popisuji způsob, který mě dovedl k vyvozování těchto závěrů. Hovořím o modelu Absolutního nekonečna, který existuje v mé mysli a jinou realitu nemá. Přesto nebo právě proto v knize připomínám i souvislosti a výsledky dosavadních vědeckých teorií. Dokud se však vědecké teorie praktickým měřením nepotvrdí a nevznikne nový přírodní zákon, považuji vědecké teorie za prozatímní domněnky a troufám si předkládat čtenáři vlastní myšlenky.

Dovolte mi v tomto okamžiku jen krátce odbočit od Singularity Velkého třesku a přiblížit vám událost, která s Vesmírem souvisí. Zůstala mi vzpomínka na svět a život, který přesahuje hranice našeho. Tenkrát se mě dotkla smrt a poznala jsem i návrat zpět do našeho světa. Celá událost ovlivňuje mé životní postoje. Nemluvím zde o zásahu nadpřirozených sil. Avšak zkušenost stojí za mou odvahou, či snad troufalostí, přemýšlet o síle a moudrosti, která vytvořila tento svět a nastolila přírodní zákony.

Tak píšu knížku „Coby, kdyby“, jež je zhmotněním mých myšlenek. Odborníky prosím, aby výše uvedené vysvětlení přijali jako omluvu i jako alibi proti případnému vzedmutí jejich nevole.

O síle a moudrosti, která vytvořila Vesmír, přemýšlejí lidé od pradávna. Ať už při náboženských rituálech, ve filozofických úvahách, během vědeckého bádání nebo zcela laicky během svého života. Používám-li v této knize slovo Bůh, pak nemluvím o moudrém hodném stařečkovi na nebi, ale hovořím o vesmírné Moudrosti a Zákonech přírody, pro které nemáme vědecké vysvětlení.

Zvažuji názory filozofů žijících před našim letopočtem až do dnešních dnů. Oni totiž posunuli mýtický obraz stvoření a uspořádání světa až k novému myšlení založenému na rozumu a zkušenostech. Se zvědavostí se seznamuji s biblickými příběhy a s názory na stvoření a uspořádání světa podle starověkých i současných náboženství. Pronikám k jedinečným podvědomým informacím skrytých po generace v rituálech i v člověku samotném. Zpovzdálí, ale s úctou sleduji výsledky vědeckého snažení.

Tuším, že věda a náboženství nejsou v rozporu a pokud teolog podporuje vědu a vědec realitu náboženské intuice, potom oba podporují pokrok. Vstupují-li však do vesmírného prostoru, musí být ve svých úvahách a činech velmi obezřetní. A pokud se dokáží bez újmy dotknout Božího prostoru a částečně pochopit i Boží záměry, mají šanci získat jedinečnou příležitost ke zlepšení svého života i života kolem sebe. Nikoliv však šanci měnit jedinečný vesmírný svět. 

Mystický zážitek mi umožnil podívat se přes bránu nevědomi do absolutně nekonečného bezčasového Vesmíru, jež nazývám Nekonečné absolutno. Pocítila jsem svobodný prostor a skutečnou realitu života. Při návratu do pozemského života jsem si uvědomila nesvobodu a dualitu lidského rozumu a nereálnost lidské fantazie.  Toto mé poznání prolínám všemi kapitolami „Coby, kdyby“ jako tenkou nit bez konce a začátku.

V knížce řeknu, co skrývám ve své mysli pod pojmem Vesmír, kde hledám jeho vznik a má-li vůbec nějaký začátek. Proč vnímám Vesmír jako podmnožinu vesmírného Absolutna. Jakou úlohu hraje ve Vesmíru člověk a co si představuji pod pojmem vesmírná Moudrost a Bůh.

Vážený čtenáři, přečetl jsi, o čem přemýšlím a ke komu se obracím.  Tato úvaha není vědeckou publikací, není výkladem pojmů teorií a zákonů, není ani teologické dílo, ani mystické a filozofické. Má především ambice zaujmout čtenáře svým logickým přístupem k vesmírnému životu. S dostupnými informacemi se snažím podat ojedinělé a troufalé názory na otázku, proč jsme my lidé na světě, jaké je naše poslání ve Vesmíru a proč a jak vznikl. Přála bych si, aby tyto provokující myšlenky inspirovaly i přístupy k vědeckému pozorování a myšlení.

Milý čtenáři, pokud jsi rozhodnut setrvat ve společnosti této knížky, poskytnu ti zajímavé zážitky, napětí, mír, klid a neobvyklá poznání a duchovní probuzení.

publikován: 5. 5. 2019